Entanglement and extreme spin squeezing of unpolarized states

TitleEntanglement and extreme spin squeezing of unpolarized states
Publication TypeJournal Article
AuthorsVitagliano, Giuseppe, Iagoba Apellaniz, Matthias Kleinmann, Bernd Lücke, Carsten Klempt, and Géza Tóth